Contact - बहुउद्देशीय परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ, मोहाडी

Breaking

Contact

! भगवान बाबा हनुमानजी को प्रणाम!
!!महानत्यागी बाबा जुमदेवजी को प्रणाम!!
!!!परमात्मा एक!!!

ब.उ.परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ मोहाडी

र.नं. अे  377 (भं.)

फोन नंबर : 07197-241620

Email      : buparmatmaek@gmail.com

WebSite : www.buparmatmaek.com

अध्यात्मिक प्रमुख : सौ. लताताई दिलीपरावजी बुरडे

नाव पत्ता पद मोबाईल नंबर
श्री. यशवंतराव ढबाले मोरगाव अध्यक्ष ---
श्री. नरेश सव्वालाखे सिरसोली उपाध्यक्ष ९९२३७६१८७४
श्री. मोरेश्वर सार्वे मोहाडी सचिव ९७६४८०५१७०
श्री. राजू पिलारे कांद्री सहसचिव ७८७५६१६०२५
श्री. कंठीराम पडारे सिहोरा कोषाध्यक्ष ९७६४१९७६७९
श्री. एकनाथ जिभकाटे डोंगरगाव संचालक ९६३७५२०७०९
श्री. गुरुदास शेंडे शिवनी(भों.) संचालक ९८६०२०१४९२
श्री. राजु माटे अकोला टोला संचालक ९८२३१३२६८७
श्री. नत्थू कोहाड मोहाडी संचालक ९७३०८१४५१९
श्री. रविकुमार मरसकोल्हे बोंडे संचालक ७०३०११३२१९
सौ. सरस्वताबाई माटे मोहाडी संचालिका ९९२११८३२६६
श्री. अर्जुन पिलारे कांद्री व्यवस्थापक ९९६०२०९७१२
चि. लक्ष्मण माहुले सिरसोली संगणक चालक ८००७४७७४२५
चि. ज्ञानेश्वर गलबले कांद्री शिपाई ८४११०७२४२६
श्रीमती गिरजाबाई कुंभारे मोहाडी शिपाई ९३०९८९६३६७

५ टिप्पण्या:

WebSite Developer & Designer
©✍ Laxman Mahule
☎️ 8007477425
mahulelaxman@gmail.com

Pages